2015/01/11 22:32

Satan Txiki @SatanBTxiki 30

Gustuko plataformak:

  • txapas4
  • SatanTxiki411

Streaming

6 League of Legends

3 GRIS

1 Chess

1 Just Chatting


Txartel grafikoa: GTX 1660S