2015/01/11 22:32

Satan Txiki @SatanBTxiki 30

Gustuko plataformak:

  • txapas4
  • SatanTxiki4

10

Streaming

6 League of Legends

1 Chess

2 GRIS

1 Just Chatting

Txartel grafikoa: GTX 1660S